SETKÁNÍ SE SMRTÍ, SMRT JE BRANOU DO ŽIVOTA, VSTUPTE!

14.02.2015 10:00

Sobota 14.2.2015 u Petry Simeony v prostoru Procitnutí

SMÍENÍ A PIJETÍ BOLESTI A ZTRÁT V NAEM IVOT

Celodenní seminávnovantématu smrti a transformace. Jak pijmout ztrátu ve svém ivotJak dát smrti a transformaci ve svém ivotmísto?

Smrt, transformace, pechod, bolest, ztráta, nová cesta, potenciál, monost, rst, celistvost, hodnota a svoboda...

Smrt i ztráta - jakéhokoli typu a formy v naem ivotnese monost dozrát, dospt, vzít si zpt svou sílu, kterou jsme dali nkomu jinému, bt svobodní a celiství.

Ti, kteí se potkali se smrtí nezstanou stejní - nemohou.

Nevyrovnáme-li se smrtí, s odchodem blízké bytosti i ztrátou miminka - zatííme tím nejen sebe, ale pedevím dalí naro

zené dít. Naloíme té malé bytosti obrovskou zátěž! Naloíme jí ve, co jsme sami neunesli. To není fér! Není to její bolest, ale nae.

Pokud nepochopíme a neuvidíme tento princip - můžeme se sebevíc snait bt skvlm rodiem, ale tato zátěž tam

je a nae dti ji nesou místo nás. I my jsme dcerami a syny, i my neseme bíme, která nám nepatí a která nás neblaze ovlivují a promlouvají do naich ivota vztah.

Nemusíte nést, co není vae - ale jak se toho zbavit, co s tím udlat?

  • Jak pijmout odchod milované osoby? 
  • Jak se pipravit na dlouhodobodchod 
  • Rychlá smrt a vae reakce na ni
  • Co si domluvit ped smrtí
  • Které otázky nemají bt tabu
  • Jak nechat odejít!
 

program dne bude upraven podle skupiny budeme pracovat s meditaními technikami, vaím tlem v pohybu, s oistnmi dechovmi technikami, tak jak bude v té chvíli teba abyste si odnesli to co potebujete - zbavit se strachu, odevzdat zátěže, smíit se se ztrátou, moci naplnit své vztahy, uzdravit parnerství, ít ve zdravém tle šťastný život...

 

10:00 - 18:00 hod.

Cena : 1200,– K
Jedná se o celodenní proitkovseminápihláky Petra Simeona 777 15 77 07

Malé oberstvení bude pipraveno. Těšíme se na vás Petra Simeona a Monika

 

vezměte s sebou: vysokou svíku - dvoubarevnou - tmavou a svtlou, pokud nemáte - mám pro vás, k tomuto úelu, pipraveny speciální svíky, které si můžete poidit pímo na míst, vezmte si pohodlné obleení a uzavíratelnou láhev na pití www.monikahasalova.cz, www.nebenazemi.com 

 

eBook - Smrt je branou do života, Vstupte